Friday, November 12, 2004

Mazen & Pokey


Hi Pokey! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!


Whatcha doin'?


Hey! Where ya goin'?


Mom & Dad, I'm gonna go get her.


Here I come!


I'm gonna getcha! You can't get away from me!

No comments: